REGULAMIN

Lombard „KLAMAR” świadczy usługi ekspresowe, bez zaświadczeń o zarobkach, informacji BIK, urzędu skarbowego,  ZUS  i żyrantów. Pieniądze wypłacane są od ręki bez zbędnych formalności.

1.Dokumenty

Umowę sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Pożyczkobiorcy.

2.Zastaw

Jedynym kryterium uzyskania jest przedmiot, który musi być własnością Klienta. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę przedmiotu, który jest zabezpieczenie. Wartość przedmiotu określa Lombard „KLAMAR” wraz z porozumieniem klientem.

3.Usługa

Lombard „KLAMAR” świadczy usługę (np. skup) Klientowi, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości rynkowej przedmiotu. Warunki usługi tj. termin itd. uzgadniane między Klientem, a Lombard „KLAMAR”, określa spisana umowa. Nie pobieramy żadnych opłat z góry. Uzgodniona kwota wypłacana jest w całości do rąk własnych Klienta.

4.Terminy

Umowę standardowo zawieramy na okres od 1 do 30 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu zapłaty.

5.Opłaty

Wysokość opłaty od każdej udzielonej usługi uzależniona jest od wysokości kwoty i terminu zapłaty. Każdy dzień ma wpływ na wysokość opłaty. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłat. Minimalna opłata za przechowywanie, zabezpieczenie, transport, ochronę, składowanie towaru będącego przedmiotem umowy wynosi 10zł.

6.Zwrot/zakup

Zwrotu/zakupu może dokonać Klient, bądź osoba przez niego upoważniona zwracając do Lombardu „KLAMAR” kwotę umowy wraz z ustalonymi należnościami do dnia oznaczonego w umowie bądź rzeczywistego czasu trwania umowy.

7.Przedłużenie umowy

Klient, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin trwania umowy wpłacając na rzecz Lombardu „KLAMAR” kwotę uzgodnioną w umowie. Przedłużenie umowy jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy, jest nowa umowa z uzgodnionym z Klientem kolejnym terminem zapłaty. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy i wpłaty w uzgodnionym telefonicznie terminie.

8.Częściowa zapłata

Klient może częściowo zapłacić za usługę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część towaru zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard „KLAMAR”, a pozostałą część przedłużyć na kolejny okres.

9.Przechowanie

Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez wyspecjalizowaną firmę. Po zapłaceniu kwoty określonej w umowie, Klient odbiera swój towar.

10.Brak zapłaty za towar

W przypadku braku zapłaty za towar, jak również braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Klienta, towar zgodnie z umową przechodzi na własność Lombard „KLAMAR”. Po upływie trzech dni, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Lombard „KLAMAR” wystawia przeterminowane przedmioty do sprzedaży w celu odzyskania powierzonych pieniędzy. Wszelkie roszczenia pomiędzy Klientem, a Lombardem „KLAMAR” zarówno w kwestii umowy jak i towaru wygasają.

11.Inne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Menu